BMI

یکی از معیارهای تناسب اندام ,شاخص توده بدن است.(Body mass index(BMI

این شاخص از تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم بر مجذورقد به سانتیمتر به دست می آید.

در این صفحه می‌توانید BMI‌ خود را محاسبه کنید.

جنسیت
وزن کیلوگرم
قد سانتی متر
 
   
مساحت سطح بدن
 
حداقل وزن نرمال
 
وزن ایده آل
 
BMI شاخص توده‌ی بدن